Woodland Park Manor – 8835 N 21st St , Bitely MI 49309